Vitamin K1 (Phytonadione)

Vitamin K1 (Phytonadione)

Unlabeled IconUnlabeled
$44.85
$74.75
$109.25

Quantity

Synonyms Phytonadione
Catalog # 5072UNL
CAS #

84-80-0

Labeled

Unlabeled

Purity

≥97%

Safety

Non-Hazardous