Desoxycortisol

Desoxycortisol

Unlabeled IconUnlabeled
$90.00

Quantity

Catalog # 13407
CAS #

641-77-0

Labeled

Unlabeled

Purity

≥98%

Safety

Non-Hazardous